Obraz
Plansza

3/2020 Budowa, przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

                                                                                                                                                 Ujazd, dn.05.10.2020 r.

                                                             OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: "Budowa, przebudowa, modernizacja  i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu"

 Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 19.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku    

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” , Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej.

Zakres tematyczny projektu:  

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2020/ wynosi 288 088,85 zł.

Załączniki: 

Ogloszenie_o_naborze_3_2020_place_zabaw_duze.doc

1.Karta weryfikacji zgodności operacji z LSR

2.Kryteria_wyboru_operacji_inne_niz_granty_-_aktualizacja_z_dn._30.06.2020r.pdf

3.Cele_i_wskazniki_3_2020_place_zabaw_duze.pdf

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z z danymi LGD - WoPP_191.xlsx

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - WoPP_19_2_I_3z_201710161.xlsx

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z  - OTWÓRZ

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - OTWÓRZ

6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Zalacznik_nr_6_do_ogloszenia_3_2020.docx

7. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - Lista_wymaganych_dokumentow_zwiazanych_z_kryteriami.pdf

8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy - OTWÓRZ

9. Formularz wniosku o płatność:

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - OTWÓRZ

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx

10.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - OTWÓRZ

11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 - Lokalna_Strategia_Rozwoju_-_aktualizacja_z_dn._23.04.2020r1.pdf

12. Regulamin obrad Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” - Regulamin obrad Rady

13. Formularz – PRODUKT LOKALNY - Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

14. Formularz – INNOWACYJNOŚĆ - Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

15. RODO_klauzule - RODO klauzula dla grantobiorców

                                   RODO oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

 

Data: Poniedziałek, 5 października 2020r.  1354 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje