Obraz
Plansza

Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju WSI z dnia 10 sierpnia 2017

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Obwieszczenie wraz z rozporządzeniem

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sparwie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budźetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Maorskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)  nr 1083/2006
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 grudnia 2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i  uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Środa, 16 listopada 2016r.  2704 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje