Obraz
Plansza

Rozporządzenia

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017

ROZPORZADZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI_z_dnia_10_sierpnia_2017.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictw.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi_z_dnia_25_sierpnia_2016_r..pdf

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Obwieszczenie_wraz_z_rozporzadzeniem.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictw2.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sparwie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictw3.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictw4.pdf

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budźetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_.pdf

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Maorskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)  nr 1083/2006

Rozporzadzenie_Parlamentu_Europe.pdf

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i  uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

Rozporzadzenie_Prlamentu_Europej.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Środa, 16 listopada 2016r.  713 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje